Bazargani-api

No team description
سامانه مدیریت حمل و نقل
پروژه درس طراحی شی گرای سیستم ها که با معماری میکروسرویس توسعه داده شده است و این سند برای اطلاع از سرویس های سرور برای شما آماده شده است.
Imports: 0